Εποπτεία, επίβλεψη και οργάνωση μηχανογραφημένου λογιστηρίου

Λογιστικό Γραφείο Νέα Σμύρνη

Για επιχειρήσεις που έχουν οργανωμένο λογιστήριο με απασχολούμενο προσωπικό και κρίνετε πως χρειάζεστε μια επιστημονική και έμπειρη καθοδήγηση , μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες επίβλεψης , οργάνωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού του λογιστηρίου σας καθώς και την υποστήριξη μας για την αξιολόγηση και ανεύρεση του κατάλληλου προσωπικού.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

• Επίβλεψη του λογιστικού κυκλώματος της επιχείρησης σας και προτάσεις για αυτοματοποιήσεις για εξοικονόμηση χρόνου του προσωπικού σας και συνεπακόλουθα μείωση μισθολογικού κόστους.
• Επίβλεψη των φορολογικών υποχρεώσεων και δηλώσεων της επιχείρησης σας για την εναρμόνιση σας με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία
• Επίβλεψη των υπολοίπων πελατών και προμηθευτών σας , για την αξιολόγηση του χρόνου είσπραξης απαιτήσεων και χρόνου πληρωμής υποχρεώσεων με σκοπό την βελτίωση της ταμειακής σας ρευστότητας.
• Επίβλεψη των ταμειακών διαθεσίμων σας, σύνταξη ταμειακών ροών (cashflows) για υποβολή προτάσεων αναφορικά με την διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων σας (σύναψη δανείων, factoring , leasingκλπ).
• Επίβλεψη των μισθολογίων της επιχείρησης σας, καθώς και των ασφαλιστικών και εργασιακών υποχρεώσεων της. Ανάλογα με τον κλάδο δραστηριοποίησης σας εισηγούμαστε προγράμματα για επιχορήγηση θέσεων εργασίας μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ & ΕΣΠΑ.
• Συντονισμός , οργάνωση και καθοδήγηση σε θέματα φορολογικών ελέγχων πάσης φύσεως (ενδεικτικά επιστροφές φπα , φόρου εισοδήματος, φορολογικά πιστοποιητικά ορκωτών κλπ)
• Συντονισμός , οργάνωση και καθοδήγηση σε θέματα τακτικών ελέγχων νομιμοποίησης (Γενικές Συνελεύσεις , Διοικητικά Συμβούλια)
• Εποπτεία και συντονισμός δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων σε αρμόδιες αρχές και λοιπές πράξεις που υπόκεινται σε δημοσιότητα (ΓΕΜΗ κλπ)