Ιδιώτες

Η μακροχρόνια εμπειρία του γραφείου μας σε θέματα ιδιωτών και η διαρκής ενημέρωση μας σε φορολογικά θέματα και σε θέματα κοινωνικών επιδομάτων και ενισχύσεων σε συνδυασμό με τη χρήση των προηγμένων τεχνολογικών εφαρμογών, μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε σε ιδιώτες υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης, τον υπολογισμό φόρων εισοδήματος, ακινήτων και κληρονομίας, την ρύθμιση των οφειλών τους, την υποβολή αιτήσεων για πάσης φύσεως κοινωνικών επιδομάτων και ενισχύσεων και κάθε άλλη υποχρέωσή τους προς το κράτος, βρίσκοντας λύσεις ακόμη και για τις δυσκολότερες περιπτώσεις, με αποτέλεσμα την αποφυγή σφαλμάτων, την έγκαιρη τακτοποίηση των υποχρεώσεων, την μείωση του φόρου και την έγκαιρη αξιοποίηση των κοινωνικών παροχών.
Παρεχόμενες υπηρεσίες προς Ιδιώτες
• Συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων Ε1, Ε2.
• Συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Ακίνητης Περιουσίας Ε9.
• Άμεσος υπολογισμός κι εκτύπωση του φόρου που αναλογεί στη φορολογική δήλωση.
• Συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων Πόθεν Έσχες (αρχικών δηλώσεων και ετήσιων)
• Υπολογισμός Φόρων.
• Υπολογισμών Τεκμηρίων Διαβίωσης.
• Αιτήσεις Ρύθμισης Οφειλών Εφορίας, ΕΦΚΑ, ΚΕΑΟ.
• Έκδοση Κλειδάριθμου.
• Μεταβολές Προσωπικών Στοιχείων (Διεύθυνση κατοικίας, άλλα προσωπικά στοιχεία) σε TAXIS.
• Δήλωση μεταβολών προσωπικών στοιχείων φορολογούμενου στη Δ.Ο.Υ.
• Αιτήσεις για Οικογενειακό Επίδομα Α21, Eπίδομα πετρελαίου – θέρμανσης , κοινωνικών τιμολογιών ΔΕΚΟ κ.λ.π.
• Προγραμματισμός ραντεβού μέσω του e-ΕΦΚΑ
• Εκτύπωση τελών κυκλοφορίας.
• Έκδοση ηλεκτρονικών παραβόλων.
• Έκδοση πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ για κάθε χρήση
• Υποβολή μισθωτηρίων ηλεκτρονικά μέσω Taxis.
• Ιδιωτικά συμφωνητικά κάθε είδους
• Δηλώσεις Φόρου κληρονομιάς, Γονικές Παροχές, Δωρεές, Κληρονομικά.
• Εκτυπώσεις εγγράφων μέσωTaxis (αντίγραφα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος, σημειώματα πληρωμής φόρων, ηλεκτρονικά μισθωτηριακ.λ.π.).
• Έκδοση φορολογικής ενημερότητας μέσω Taxis (σε περίπτωση μη ύπαρξης οφειλών) ή από Δ.Ο.Υ. (σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών για τις οποίες έχει γίνει ρύθμιση).
• Διεκπεραίωση πάσης φύσεως υποθέσεων στην αρμόδια ΔΟΥ.
• Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης για την πιο συμφέρουσα λύση και την αποφυγή υψηλής φορολόγησής σας.
• Συμπλήρωση και υποβολή είτε μέσω Taxisείτε σε ΔΟΥ τροποποιητικών, συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος παρελθόντων ετών όπου κρίνεται απαραίτητο.
• Φοροτεχνικές συμβουλές για χειρισμό θεμάτων τεκμηρίων και πόθεν έσχες για την αποφυγή επιβαρύνσεών από πρόσθετους φόρους.
• Καθοδήγηση για τη μείωση του φόρου που αντιστοιχεί στο εισόδημα από ακίνητα.
• Υπολογισμός υπολοίπου κεφαλαίου προς ανάλωση, προηγουμένων ετών.
Συμβουλές σε εργατικά – ασφαλιστικά θέματα.
• Εκτύπωση βεβαίωσης αποδοχών συνταξιούχων, από Ασφαλιστικά Ταμεία.