Επενδυτικά προγράμματα ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ

• Υποβολή προτάσεων , σχεδιασμός επιχειρηματικού πλάνου και διαχείριση πορείας επενδυτικών προγραμμάτων επιχορηγήσεων
• Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή σε προγράμματα επιχορηγήσεων νέων θέσεων εργασίας ή διατήρησης θέσεων εργασίας μέσω του ΟΑΕΔ