Ενημέρωση των οικονομικών αποτελεσμάτων κατά τακτικά διαστήματα με σκοπό την έγκαιρη γνώση του λογιστικού αποτελέσματος και του αναμενόμενου φορου (tax planning)

Ανάλογα με την νομική μορφή της επιχείρησης σας και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις σας, σας αποστέλλουμε σε συμφωνημένους χρόνους οικονομικές , λογιστικές και φορολογικές αναφορές προκειμένου να κάνετε έγκαιρα τον οικονομικό και επενδυτικό προγραμματισμό σας.